โรงเรียนสตรีราชินูทิศ


จำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ปีการศึกษา

มหาวิทยาลัย

ทหาร ตำรวจ

ทุนการศึกษาระดับป.ตรี

รวมทั้งสิ้น

รัฐบาล

ราชภัฏ

เอกชน

อื่นๆ

โครงการอื่นๆ

ในประเทศ

ต่างประเทศ

2553

               

2554

     356      278        60     12             3            -  -        709

2555

     381      198       24      12             -  -  -        615
 2556  388 218  48  40  -  2  699

 
ผลงานครูดีเด่น หรือครูผู้ร่วมนิเทศก์
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ที่  ชื่อ - สกุล ชื่อผลงานหรือ ประเภทของผลงาน ปีที่ได้รับ ระดับของผลงาน หมายเหตุ
งานที่ปฏิบัติดีเด่น ครูดีเด่น ผู้ร่วมนิเทศก์ เขตพื้นที่ ระดับภาค ระดับชาติ
                 
 1  นายวีระชัย  อินทรพานิช   - หนึ่งแสนครูดี

 

 

 2555

   

  

 √  

 
 2  นายสมเกียรติ  โศณณายะ   - หนึ่งแสนครูดี   2555      
 นางสาวองุ่น  ตรีวรเวทย์   - หนึ่งแสนครูดี   2555      
 นางนันทนา  น้อยพรหม   - หนึ่งแสนครูดี   2555        
 นางปิยะฉัตร  ขาวแก้ว   - หนึ่งแสนครูดี    

2555

     
 นางสาวรัศมี  มานะ   - หนึ่งแสนครูดี     2555      
 นางวิภาวนันท์  แพนศรี   - หนึ่งแสนครูดี     2555      
 นางสุนันทา  เหมวงษ์   - หนึ่งแสนครูดี     2555      
 นางกชพร  กลิ่นมาลี

  - หนึ่งแสนครูดี

  - ครูผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น

  - เป็นที่ปรึกษาโครงงาน รางวัล

     เหรียญทอง ระดับภาค

  - ครูดีในดวงใจ

  - รางวัลครุสดุดี

 - ครู Master Teacher จ.อุดรธานี

 

 

 

 

2555

2555

2555

 

2553

2553

2533

 

 

 

 

 

 

 

 

  √

 

 

 

 

 
10   นางกิติยา  แสงซ้าย   - หนึ่งแสนครูดี   2555       √  
11   นางชลธิชา  ถานกางสุ่ย   - กรรมการตัดสินทักษะ Mulh-skills มัธยมศึกษาตอนปลาย   2555      
12   นางสาวขวัญตา  แสวงผล   - หนึ่งแสนครูดี   2555       √  
13   ว่าที่ร้อยโทจักรพัน  จรูญพงษ์   - หนึ่งแสนครูดี   2555       √  
14   นางจันโสม  สิงนาค   - หนึ่งแสนครูดี   2555       √  
15   นางฉัฐญา  อิ่มใจ   - หนึ่งแสนครูดี   2555       √  
16   นายเฉลิมเกียรติ  ชารีโคตร   - หนึ่งแสนครูดี   2555      √   
17   นางชุติมา  เสนารณฤทธิ์   - หนึ่งแสนครูดี   2555       √  
18   นางณัฐกาญจน์  กฤษณนนท์   - หนึ่งแสนครูดี   2555       √  
19   นางณัฐนิจ  ศรีปัดถา   - หนึ่งแสนครูดี     2555       √  
20   นางณัฐวรรณ  ล้อมวงศ์   - หนึ่งแสนครูดี     2555       √  
21   นางสาวทันสมัย  เสียงล้ำ   - หนึ่งแสนครูดี     2555      √   
22   นางสาวองุ่น  ตรีวรเวทย์   - หนึ่งแสนครูดี      2555      √   
23   นางอรุโณทัย  สิงห์ม่วง   - หนึ่งแสนครูดี      2555       √  
24   นางอัญชลี  เปรมโยธิน   - หนึ่งแสนครูดี      2555       √  
25   นายอัษฎกร  เรืองผล   - หนึ่งแสนครูดี      2555       √  
26   นางโอเรส  กันเมล์   - หนึ่งแสนครูดี      2555       √  
27   นางสาวนงนุช  มาบุตร   - หนึ่งแสนครูดี   2555      
28   นางสงวน  สงทุ่ง   - หนึ่งแสนครูดี      2555      √  
29   นางบุญธิดา  ร่มสุข   - หนึ่งแสนครูดี     2555       √  
30   นางเพลินพิศ  จันทะโชติ   - หนึ่งแสนครูดี     2555       √  
31   นางสาวพัชรินทร์  สงครามศรี   - หนึ่งแสนครูดี     2555       √  
32   นายไพรัตน์  เทนอิสระ  - หนึ่งแสนครูดี     2555       √  
33   นางพวงทิพย์  ปรียาคณิตพงศ์   - หนึ่งแสนครูดี   2555      
34   นายณัฐวัฒน์  มาตย์นอก   - กรรมการตัดสินทักษะ English Quiz   2555      
35 

 นางจิรสุดา  ภักดิ์วาปี

 

  - หนึ่งแสนครูดี

 - ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันขิมเดี่ยว

 - ครูผู้ฝึกซ้อมชะนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม

 

 

2554

2555

 

2555

     

     √

   

     √

 

 

 

 

 
36 

 นางรสสุคนธ์  ทองณรงค์

  - ควบคุมฝึกซ้อมนักเรียนชนะเลิศเหรียญทอง ขับร้องเพลงลูกทุ่ง ,พระราชนิพนธ์

  - ควบคุมฝึกซ้อมนักเรียนขับร้องเพลงลูกทุ่ง,ลูกกรุง,เพลงสาสากลเหรียญทอง

  - ควบคุมฝึกซ้อมนักเรียนชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวขิม,การแข่งขันเดียวระนาดทุ้ม

 

 

 

 

   

     √

 

     √

 

 

 

    

     

 

    √

 

     √

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 

 นางจิราภรณ์  ไชยเวียงราฎร์

  - หนึ่งแสนครูดี

    2555       
38   นายสมจิต  จันทร์เพ็ง   - หนึ่งแสนครูดี     2555       √  
39   นางเสาวภา  แสงปัญหา   - หนึ่งแสนครูดี     2555       √  
40   นายจันโสม  สิงนาค   - หนึ่งแสนครูดี     2555       √  
41   นางสาวเสถียร  อินทร์หาญ  - ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันแชร์บอล   2555      
42   นางอัจฉรีย์  หิรัญธาดา   - ครูผู้ฝึกทักษะและตัดสินเรียงความคำขวัญภาษาอังกฤษ
  2555      
43   นางวัชรี  นวลผ่อง

  - ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 "การแข่งขันแกะสลักผัก ผลไม้" ช่วงชั้นที่ 3 ได้รับรางวัลอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง

  - ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 "การแข่งขันแกะสลักผัก ผลไม้" ช่วงชั้นที่ 3 ได้รับรางวัลอันดับ 4 ระดับเหรียญทอง

 

 

 

 

 

2555

 

 

2555

 

 

 

 

 

 

 

 

   
44   นางมณฑลี  สิงหพงศ์

  - หนึ่งแสนครูดี 

  - ครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง ระดับเหรียญทอง 

 - ครู Master Teacher จ.อุดรธานี

  - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับเหรียญทอง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2555
 
2555
 
 
2554
 
 
 
2553
 
 

 √

 

 

 

 

 

 

 

 √

 

 

 

 

 

 

 
45   นางศิริพร  วิศรี

  - ครูผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี 2554

  - ครูร่วมฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ระดับภาค และเหรียญเงินระดับชาติ

 

 

 

2555

 

2553-2555

 

 

 

 

 

 
46   นางระเบียบ  ไผ่ล้อมทำเล

  - เกียรติบัตรงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน

  - คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาด

  - หนึ่งแสนครูดี

  - เกียรติบัตรงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน

  - คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาด

  - คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2555
 
 
 2555
 
2554
 
2554
 
 
2554

2553

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
√ 

 

 

 

 
47   นงสาวพานทิพย์  อัมพันธ์จันทร์

  - สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น

  - ผลงานวิจัยในชั้นเรียน

  - ผลงานดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอน

 

2555

2554

2554 

 

     
48   นางมยุรี  คำมูล   - หนึ่งแสนครูดี

  - ผลการเรียนรู้แบบ 4 MAT เสริมด้วยชุดการเรียนรู้

  - ครูสอนดีของ สสค.

 

 

 

 2555

2555

 

2554

 

 

     
49   นางสุภาพร  พรรัชพล   - ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 "การแปรอาหาร" ช่วงชั้นที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

  - ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 "การแปรรูปอาหาร" ช่วงชั้นที่ 4 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง

 

 

 

 

 

 2555

 

 

2555

 

 

 √

 

 

 

 

 

 

 √

   
50   นางสินีนาฏ วรกิจเกษมสกุล

  - หนึ่งแสนครูดี

  - ครูสอนดี

 

 

2555 

2554

   

 √

 
51   นางมานิสา  อุนานนท์

  - ครูผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยม 

  - ครูผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น

  - วิทยากรโครงการพัฒนาครูในการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้วิทย์ คณิต

 - EIS Master Teacher   Ytaining vai ICT Thailand   

  - สุดยอดครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

 

 

 

2555

2555

2555

 

2555

2554

 

 

 

 

 

 

 

 
52   นางวราภรณ์  รัตนะ

  - หนึ่งแสนครูดี

  - เป็นที่ปรึกษากิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ รางวัลเหรียญเงิน

   

 

2555

2555 

 

   

 

 

 
53   นายนิยม  อ่อนสวัสดิ์

  - หนึ่งแสนครูดี

 - ครู Master Teacher จ.อุดรธานี

 

2555

2553

   

 
54   นายอัษฎกร  เรืองผล  

  - กรรมการตัดสินทักษะการแสดงละครงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  - กรรมการตัดสินทักษะ Singing Contest

 √

 

 

2555

 

2554 

 √

 

 

 

 
55   นายวิเชียร  นิลทกาล

 - หนึ่งแสนครูดี

 - ครู Master Teacher จ.อุดรธานี

  

 

2555

2553 

   

 

 
56   นางธัญลักษณ์  อรดี

 - วิทยากรโครงการพันาแผนการเรียนรู้และสื่อการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ English Bilingual

  - กรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษาทางวิชาการ

  - กรรมการบริหารการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ

  - กรรมการประสานงานการแข่งขันการเล่านิทานประเภทเดี่ยว

  - วิทยากรกิจกรรมติวเตอร์

 

 

 

 

 

  

 

2555

 

 

2554

 2553

 

2553

 

2553

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
57   นายปุณญาพร  ชาลีสมบัติ  - ส่งนักเรียนตอบปัญหาสุขภาพ

 

   2554-2555    

 

 
58   นายชวาลวัต  เทศศรีเมือง

  - วิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้แบบสร้างแรงบันดาลใจ

 - ครู Master Teacher จ.อุดรธานี

  

  

  

2555

 

2553 

  

  

 

 

  

 
59   นายภาสกร  กลิ่นมาลี

  - หนึ่งแสนครูดี

 - เป็นที่ปรึกษาโครงงาน รางวัลเหรียญทอง  ระดับภาค

- ครู Master Teacher จ.อุดรธานี

 

 

2555

2555

 

2553

 

 

 

 
60   นางจันทร์งาม  แก้วมณี

 - ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 "การทำอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ (แบบไทย) ม.4-6 " ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1

  - ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 "การทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับ ม.4-6 " ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1

  - ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 "การทำอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ (แบบไทย) ม.4-6 " ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 5

  - ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 "การทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับ ม.4-6 " ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 5

  - ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 "การทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับ ม.4-6 " ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 5

 - ครูผู้เข้าร่วมฝึกสอนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 "การแข่งขันการทำอาหารคาวหวาน (ประเภทข้าว) เพื่อสุขภาพ" ช่วงชั้นที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง

   - ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 "การทำอาหารเช้า เพื่อสุขภาพ (แบบไทย)" ช่วงชั้นที่ 4 ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 ระดับเหรียญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2555

 

 

 

2555

 

 

2555

 

 

2555

 

 

2554

 

 

 

2553

 

 

 

2553

 

 

 

 √

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 
61   นางศรัณยา  ศรีพรมทอง

  - ครูผู้ฝึกละครสั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลเหรียญทอง

 

2553-2555

 

 
62   นางสุรีย์รัตน์  คุ้มดี

  - ครูผู้ฝึกทักษะ Story Telling  มัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลเหรียญทอง

 

2553-2555

 

 
63   นายอัธยาศัย  โฮมวงศ์   - หนึ่งแสนครูดี     2554      
64   นายประดิษฐ์  เตชะไพโรจน์   - หนึ่งแสนครูดี      2554      √  
65   นางปราณี  มุทธสินธุ์

  - หนึ่งแสนครูดี 

   

 2554 

       
66   นางวิไล  สมบูรณ์

  - ครูผู้ฝึกทักษะเล่านิทานระดับ ม.ต้น รางวัลเหรียญทอง

  - ครูผู้ฝึกทักษะเล่านิทานเชิงสร้างสรรค์ระดับรางวัลเหรียญทอง 

  - ครูผู้ฝึกทักษะเล่านิทานและนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันงาน Udon Thani Rajabhat Acadamic Fair ระดับ ม.ต้น 

  - กรรมการตัดสินและแข่งขันทักษะทางวิชาการ

 √

 

 

 

 

2553-2554

2553

 

2553-2554

 

 

2553-2555 

 

 

 

 

 

 √

 

 

 

 

 

   
67   นางสงกรานต์  บ่อคำเกิด   - หนึ่งแสนครูดี     2554         
68   นางกชกร  แสงจันทร์บุตร   - หนึ่งแสนครูดี     2554         
69   นางลาวัลย์  พุ่มแจ้

  - หนึ่งแสนครูดี

   

 2554

       
70   นางวัลภา  สุวรรณรินทร์

  - หนึ่งแสนครูดี

 - ครูสอนดี

 - ครูดีศรีมัธยมอุดรธานี

 

 

2554

2554

2553 

 

 

      √    

 

 

 √

 

 
71   นายอารีย์  สุพร  - หนึ่งแสนครูดี      2554        
72   นางจารึก  บุญผัน

  - หนึ่งแสนครูดี

  - ฝึกนักเรียนได้เป็นตัวแทน จ.อุดรธานี แข่งขันวาดภาพในงานแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรม ระดับภาค ที่ จ.อุบลราชธานี ได้รางวัลเหรียญทอง

  - ครู Master Teacher    

 จ.อุดรธานี

 

  

 

 

 

 

 

 

 2554

2553

 

 

2553

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 
73   นายนิพนธ์  สุนทโรทก 

  - ครูผู้มีผลงานดีเด่น

  - หนึ่งแสนครูดี

  - ครูผู้ปั้นดาว

 

 

2554

2555

2555

 √

√ 

√ 

 

 √

√ 

 
74   นางนงเยาว์  รักการ

  - ครูผู้มีผลงานดีเด่น 

  - หนึ่งแสนครูดี

 

 

2554

2554

 √

 

 

 

 
75   นางช้องมาศ  จารุพงษ์ทวิช   - หนึ่งแสนครูดี      2554        
76   นางระเบียบ  ไผ่ล้อมทำเล   - หนึ่งแสนครูดี      2554        
77   นางอรนิจ  แพ้วชมภู

  - ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมวงดนตรีพื้นเมือง ระดับเหรียญทอง

  - กรรมการระดับภาคตัดสินวงโรงลางระดับมัธยมศึกษา

  - ผู้ฝึกซ้อมและและควบคุมวงดนตรีพื้นเมือง ระดับเหรียญทอง

 

 

 

 2554

 

2554

 

2555

      √

 

      √

 

      √

 

 

 

 

 

 
78   นางฉวีวรรณ  อุ่นมณี   - หนึ่งแสนครูดี      2554        
79   นายสาธิต  วิศรี

  - ครูผู้มีผลงานดีเด่น

  - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรายการแอนิเมชั่น ชนะเลิศระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ

 

 

 

 2554

2554-2555

 

 

 

 √  √  
80   นางวัลลภา  ชัชวาลย์   - หนึ่งแสนครูดี      2554        
81   นางนันทนา  เทนอิสระ   - ผลงานดีเด่นด้านการจัดการเรียนการสอน   2554      
82   นางสะอาด  สิงนาค   - หนึ่งแสนครูดี      2554        
83   นางกุหลาบ  จันทะสิงห์

  - ครูผู้ฝึกทักษะ Mulh-skills มัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลเหรียญเงิน

  - กรรมการตัดสินทักษะ Mulh-skills มัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย

 

 

 

 

 2554

 

2553

 

 

 

 

 

 

 √

   
84   นางบัวบาน  อินทรสงเคราะห์   - หนึ่งแสนครูดี      2554        
85   นางวิลาสินี  พิทักษ์ชน

  - หนึ่งแสนครูดี

  - วิทยากรอบรมนักเรียน World class

 

2554

2554

 

 

 

 
86   นางรุ่งนภา  มีเพียร

  - หนึ่งแสนครูดี

  - ครูสอนดี

 

2554

2554

     
87   นางวนิดา  วงศ์ชัยประทุม   - หนึ่งแสนครูดี      2554        
88   นางสาวจินตนา  ศรีวงษ์ชัย   - หนึ่งแสนครูดี      2554        
89   นายชุมพร  ภูพันนา

   - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน  รางวัลเหรียญทอง

  - ครูผู้ฝึกกิจกรรม รางวัลเหรียญทอง

 √

 

 

 2554

 

2553

 

 √

 √

 
90   นางวิลาสินี  พิทักษ์ชน   - หนึ่งแสนครูดี      2554        
91   นายชุมพร  ภูพันนา    - หนึ่งแสนครูดี      2554        
92   นางทัศนีย์  โสภาพร   - หนึ่งแสนครูดี      2554        
93   นางนันทนา  เทนอิสระ   - หนึ่งแสนครูดี      2554      

 

94   นางพชิราวัณย์  จำนงนิจ   - หนึ่งแสนครูดี
     2554      

 

95   นางพรพรรณ  รื่นเริง   - หนึ่งแสนครูดี      2554        
96   นางกันยา  โลหพรหม   - หนึ่งแสนครูดี      2554        
97   นางสาวภาณี  สินะวิวัฒน์   - หนึ่งแสนครูดี      2554        
98   นางประภาพรรณ  แก้วมณี

 - คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาด

  - คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาด

  - วิทยากร ลส.อาสา กกต.

 - คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาด

  - ครูผู้ฝึกการแข่งขันการจัดสวนถาด

 √

 
 
 
 
 
 

 
2555
 
 
2554
 
 
2554
 
2553
 
 
2553 
 √
 
 
 
 
 
 
 
     
99   นางสาวพวงพยอม  ศรีหาบัติ

  - หนึ่งแสนครูดี

 - ครู Master Teacher จ.อุดรธานี

 

 

 2554

2553

 

 

 

 

 
100 

 นางบัวบาน  อินทรสงเคาระห์

   - หนึ่งแสนครูดี

 

2554

 

 

 
101   นางดวงสมร  เนตรภักดี

  - หนึ่งแสนครูดี

  - กรรมการตัดสินทักษะ Mulh-skills

  - ครูผู้ฝึกทักษะ Mulh-skills มัธยมศึกษาตอนต้น 

  - กรรมการตัดสินทักษะ Mulh-skills 

  - ครูมัธยมศึกษาสดุดีศรีอุด

  

 

 

 

 2555

2555

 

2555

 

2554

2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
102   นางปริสา  วงศ์คำพระ

  - ครูมัธยมศึกษาสดุดีศรีอุดร

    2553        
103   นางมยุรี  คำมูล   - ครูมัธยมศึกษาสดุดีศรีอุดร     2553        
104   นางสาวรัชนี  องค์ตระกูลอารี

  - ครู Master Teacher

จ.อุดรธานี

    2553      
105 

 นางวีรวรรณ  ชีพสุวรรณ

   - ครูผู้ฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลเหรียญทอง

 

 

2553 

    

 

      

 
106 

 นางพรทรัพย์  ชื่นในเมือง

  - ครูผู้ฝึกทักษะเล่านิทานระดับ ม.ต้น รางวัลเหรียญทอง

 

2553

 

   
 
ผลการประเมินภายนอก รอบที่ 3
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพระดับดีขึ้นไป

ลำดับที่ ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ
1  1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  ดีมาก 
2  2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก 
3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดีมาก 
4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ดีมาก 
5 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีมาก
6 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก
7 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ดีมาก
8 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ดีมาก 
9 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ดีมาก
10 11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
11 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  ดี
12      

 

ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพต่ำกว่าระดับดี

ลำดับที่ ตัวบ่งชี้ที่ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ
1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  พอใช้
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      

 

 
ผลการประเมินภายนอก รอบที่ 2
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน :

ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

ค่า

ผลการรับรอง

ประถมและมัธยมศึกษา

อิงเกณฑ์

อิงสถานศึกษา

เฉลี่ย

มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

 

คุณภาพ

ด้านผู้เรียน

           

มาตรฐานที่ 1

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ

       ดี    ได้

ค่านิยมที่พึงประสงค์

           

มาตรฐานที่ 2

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ

           

สุขภาพจิตที่ดี

       ดีมาก    ได้

มาตรฐานที่ 3

ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะ

           

นิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

       ดีมาก    ได้

มาตรฐานที่ 4

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด

         

 

วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์

       ดี    ได้

มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์

           

คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

           

มาตรฐานที่ 5

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็น

       ดีมาก    ได้

ตามหลักสูตร

           

มาตรฐานที่ 6

ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้

           

ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และ

       ดีมาก    ได้

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

           

มาตรฐานที่ 7

ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการ

           

ทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

       ดีมาก    ได้

ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

           

ด้านครู

           

มาตรฐานที่ 8

ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถ

       ดีมาก    ได้

ตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครู

           

เพียงพอ

           

มาตรฐานที่ 9

ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน

           

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ

       ดีมาก    ได้

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

           

ด้านผู้บริหาร

           

มาตรฐานที่ 10

ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมี

       ดีมาก    ได้

ความสามารถในการบริหารจัดการ

           

มาตรฐานที่ 11

สถานศึกษามีการจัดองค์กร/

           

โครงสร้างและการบริหารงาน

       ดีมาก    ได้

อย่างมีระบบ ครบวงจร ให้

           

บรรลุเป้าหมายการศึกษา

           

มาตรฐานที่ 12

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและ

           

การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

       ดีมาก    ได้

เป็นสำคัญ

           

มาตรฐานที่ 13

สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับ

           

ผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียน

       ดี    ได้

การสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

           

มาตรฐานที่ 14

 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์

           

และความร่วมมือกับชุมชนในการ

       ดีมาก   ได้ 

พัฒนาการศึกษา

           
 

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.

  ได้ 

        ไม่ได้ 

   

 
ผลการประเมินภายนอก รอบที่ 1
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

 

มาตรฐาน

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ด้านผู้บริหาร

     √

มาตรฐานที่ 13   สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงาน

                  อย่างมีระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา

มาตรฐานที่ 14   สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ

     √

                  ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

มาตรฐานที่ 18   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

   

 

มาตรฐานที่ 20   ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ

     √

มาตรฐานที่ 25   สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น

   

                   มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ด้านครูผู้สอน

     

มาตรฐานที่ 22   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

                  ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

มาตรฐานที่ 24   ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ

     √

ด้านผู้เรียน   (ระดับมัธยมศึกษา)

   

มาตรฐานที่ 1   ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณธรรมที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 4   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ มีวิจารณญาณ

     √

                   มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์      

มาตรฐานที่ 5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

   

มาตรฐานที่ 6   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

     √

                  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ 9   ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถ

     √

                  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่อการอาชีพ

มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี

     √

มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรีและกีฬา

     √


 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ สพม.เขต 20

ระบบสมาชิกสถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้37
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้34
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้144
mod_vvisit_counterเดือนนี้946
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น12443

ผู้กำลังเข้าระบบ

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Facebook Comments

Main page Contacts Search Contacts Search